کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

تعداد مناسب ایمپلنت برای بازسازی یک ناحیه بی دندانی به چه تعداد است ؟

برای هرناحیه بی دندان، در صورتی که فقط یک دندان از دست رفته باشد، فقط یک ایمپلنت مورد نیازاست. دراغلب موارد برای ازدست رفتن دودندان مجاورهم، نیاز به دو ایمپلنت است.

برای هرناحیه بی دندان، در صورتی که فقط یک دندان از دست رفته باشد، فقط یک ایمپلنت مورد نیازاست.
دراغلب موارد برای ازدست رفتن دودندان مجاورهم، نیاز به دو ایمپلنت است.
در صورتی که سه دندان در مجاورت هم از دست رفته باشند، می توان با استفاده از دو ایمپلنت و ساختن یک روکشی که به صورت پل یا بریج به هم متصل می شوند آن  ناحیه را بازسازی کرد .
به همین شکل با افزایش تعداد نواحی بی دندانی، تا بی دندانی کامل تعداد ایمپلنت ها افزایش خواهند یافت.
بدین ترتیب که وقتی هدف بازسازی دوازده دندان از دست رفته باشد، شش پایه ایمپلنت و در مواردی که نیاز به بازسازی چهارده دندان باشد، معمولا بین هشت تا ده ایمپلنت در فک بالا مورد نیاز است.
تعداد این پایه ها در فک پایین به طورمعمول در بی دندانی کامل برای دوازده دندان شش ایمپلنت و برای چهارده دندان هشت پایه ایمپلنت است.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت