سمینار دندان پزشکی دکتر صدری منش

وظيفه ما پزشكان ساختن يك روز خوب است
برای همين لباس سفيدی به تن ميكنيم تا كه نويد روشنی و نور باشيم
ولی همواره همنشين تيره ترين ساعات زندگی انسانها، ساعات درد و رنج هستيم

بله ، كمتر كسی در ساعات خوش زندگی همنشين ما ميشود و كمتر كسی هست كه دلش برای ديدن ما تنگ شود .
آری ما كاشف نوريم و همنشين تاريكی در فضای زندگی امروز كه درد انسانها هر روز بيشتر ، سهم ما هم از اين تاريكی هر روز افزون ميگردد
پس خداوندا مردم را از درد و رنج دور گردان

دکتر روزبه صدری منش

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت