رزومه علمی

 • متخصص پروتزهای دندانی فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی تهران از 1384 تا 1388
 • دوره دندان پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1376 تا 1382

Projects and Publications

 1. Miremadi A.S, Rokn A.R, Sadrimanesh R. histologic and histomorphometric evaluation of enamel matrix proteins effect on osseointegration: animal study. ( undergraduate thesis finished 2003)
 2. Miremadi A.S, Rokn A.R, Sadrimanesh R. Clinical and radiographic evaluation of the papilla level adjacent to single tooth dental implants. ( poster presentation at 15th EAO congress)
 3. Mahgoli H.A, Kazemi M, Omatti GH, Sadrimanesh R.Full mouth rehabilitation: case report. (Poster presentation in the 7th international congress of the Iranian association of prosthodontits 2007).
 4. Moosavi M, Haghighati F, Amoian M, Sadrimanesh R. Determination of relationship between obesity/overweight and periodontitis in adults. ( finished 2007)
 5. Rokn A.R, Safarpoor A, Sadrimanesh R. Multidisciplinary approach in a generalized aggressive periodontitis case management. ( poster presentation in the 8th international congress of the Iranian association of periodontists 2008)
 6. Hassani A, Vahdati A, Sadimanesh R. A new instrument for Inferior Alveolar Nerve Lateralization (finished 2008)
 7. Mousavi M, Adelzadeh T, Sadrimanesh R. Evaluation of periodontal status of opium users. (finished 2008)
 8. Moosavi M, Khoshkhoonejad A, Naderan E, Sadrimanesh R. Interaction between stress, interleukin-1β, interleukin-6 in periodontally diseased patients. ( finished 2009 )
 9. Free gingival graft immobilization: a pilot study on a newly designed stent. Hassani A, Sadrimanesh R, Vahdati SA, Sadr-eshkevari P. J Oral Implantol. 2010;36(2):123-30.
 10. Use of cone beam computed tomography to detect and remove a broken suture needle. Hassani A, Motamedi MH, Sadrimanesh R, Varshosaz M, Moshiri R, Vahdati SA, Sadr-Eshkevari P.Gen Dent. 2010 Nov-Dec;58(6):534-
 11. Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report. Ghoveizi R, Omati Shabestari GH, Mirfazaelian A, Sadrimanesh R, Mangoli A. Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2010;23(1):61-65
 12. Freeman-Sheldon syndrome: Combined surgical and non-surgical approach. Sadrimanesh R, Hassani A, Vahdati SA, Chaghari H, Sadr-Eshkevari P, Rashad A.J Craniomaxillofac Surg. 2012 Dec 3. doi:pii: S1010-5182(12)00243-0. 10.1016/j.jcms.2012.11.004.
 13. Implant site development by orthodontic forced eruption of nontreatable teeth: a case report.Rokn AR, Saffarpour A, Sadrimanesh R, Iranparvar K, Saffarpour A, Mahmoudzadeh M, Soolari A.Open Dent J. 2012;6:99-104. doi: 10.2174/1874210601206010099. Epub 2012 Jun 8.
 14. Alveolar bone stress around implants with different abutment angulation: an FE-analysis of anterior maxilla.Sadrimanesh R, Siadat H, Sadr-Eshkevari P, Monzavi A, Maurer P, Rashad A.Implant Dent. 2012 Jun;21(3):196-201
 15. Acrylic resin polymerization in direct contact to the abutment and the temperature at bone-implant interface: a pilot in vitro study.Kazemi M, Jalali H, Eghtedari M, Sadrimanesh R, Sadr-Eshkevari P, Maurer P. J Oral Implantol. 2012 Oct;38(5):595-601.
 16. HLA-DRB and HLA-DQA/HLA-DQB allele and haplotype frequencies in Iranian patients with aggressive periodontitis.Mousavi Jazi M, Solgi G, Asl Roosta H, Noshad S, Moslemi N, Sadrimanesh R, Moradi B, A Amirzargar A. J Periodontal Res. 2013 Jan 14. doi: 10.1111/jre.12043.
 17. Comparison of salivary epidermal growth factor levels in patients with gingivitis and advanced periodontitis and healthy subjects. Moosavijazi M, Rasouli Ghahroudi AA, Yaghoobee S, Bayani M, Salehi E, Sadrimanesh R. J Dent (Tehran). 2014 Sep;11(5):516-22. Epub 2014 Sep 30.
 18. موسوی، دکتر روزبه صدري منش ، گاستان…بررسی سطح پلاسمایی آنتی بادی های سرمی درافراد مبتلا به بیماری پریودنتیت. مجله دندانپزشکی علوم پزشکی تهران، دوره 21، شماره 4، زمستان1387
 19. اميررضا ركن ،اصغر ميرعمادي ،روزبه صدري منش : بررسي باليني و راديوگرافيك تراز پاپيلا مجاور ايمپلنت هاي دنداني جايگزين تك دنداني قدامي. مجله پزشكي هرمزگان سال هفتم شماره دوم تابستان 82 صفحات 88 تا94

حوزه های مورد علاقه جهت تحقیق و گسترش علمی

 • مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت
 • قراردهی فوری ایمپلنت
 • بارگزاری فوری ایمپلنت
 • روکش های زیرکونیایی
 • طراحی لبخند
 • روکش ها و لمینت های سرامیکی
 • بایومکانیک
 • پودر گزاری و ساخت روکش ها و لمینیت های سرامیکی

فعالیت‌ها و مسئولیت‌های فعلی

 • فعالبت در زمینه در تخصصی پروتز از سال 1388
 • موسس و مدیر لابراتوار دندان پزشکی اپال  2011 تا 2015
 • طراح علمی و مسئول دوره های یک ساله مستر کورس ایمپلنت درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران 2006 تا 2009
 • سخنران دورهای یک ساله مستر کورس ایمپلنت درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران 2006 تا 2014
 • طراح علمی و سخنران دوره اموزشی ” سه ماهه اموزش لابراتوری ایمپلنت های دندان پزشکی ” درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران درسال 2006
 • سخنران دوره یک ساله دندانپزشکی زیبایی و بازسازی دندان، کورس یک ساله مرکز آموزشی سینا در سال 2007¬
 • سخنران دوره های امادگی رزیدنتی رشته پروتز درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران سال 2007
 • سخنران و طراح کورس دوره طراحی لبخند و لمینیت های دندان پزشکی درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران 2012 تا 2020
 • سخنران و طراح کورس آموزشی اکلوژن و اختلالات مفصل TMJ درجهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران سال 2012 تا 2020

Training

 • Certificate of Attendance to Iranian congress of ITI Implants, Tehran, Iran, Dec 2003
 • Certificate of Attendance to Basic & Moderate of scientific writing, Reference Manager courses from Vice Chancellor of Research Affairs, Tehran University of Medical Sciences.(2005)
 • Certificate of Attendance to Nobel Biocare system surgical and prosthetic aspects, Tehran, Iran, April 2006
 • Certificate of Attendance to Astra system surgical and prosthetic program, Tehran, Iran, May 2006
 • Certificate of Attendance to 3i system surgical and prosthetic aspects program, Tehran, Iran August 2006
 • Attending a program of advanced scientific writing, Tehran University of Medical Sciences, August 2006
 • Attending a program of Bicon system “surgical and prosthetic guidelines”, Tehran, Iran August 2006
 • Attending a program of Biohorizen system “surgical and prosthetic guidelines”, Tehran, Iran August 2006
 • Certificate of Attendance to Nobel Biocare training program “ Procera, Research development, NobelGuide “, Gothenburg, Sweden, September , 2006
 • Certificate of Attendance to ITI combination clinical surgery and prosthetic course, Tehran, Iran, December 2006
 • Attending a program of study “Using Technology in Teaching”, Tehran University of Medical Sciences, October ,2006
 • Certificate of Attendance to Simplant Iranian congress, Tehran, Iran, October 2006
 • Certificate of Attendance to ALL-on-4 clinical course, Lisbon, Portugal, February 2007
 • Certificate of Attendance to The advanced program in esthetic dentistry, Tehran, Iran, June 2007
 • Certificate of Attendance to Implantium dental implant system, Dentium, Seoul, Korea, September 2007
 • Certificate of Attendance to Cercon smart Ceramics “clinical use of Zirconia based restorations in dental practice”, University Hospital Tubingen, Germany, April 2008
 • Certificate of Attendance to TBR dental implant, Tolusse, France, June 2008
 • Certificate of Attendance to EAO 17th Annual Scientific Meeting, Warsaw, Poland, September 2008
  • Certificate of Attendance to 3rd international advance course of Astra Tech, Tehran, Iran, October 2008
 • Certificate of Attendance to Bone level course, Tehran, Iran, December 2008

مهارت ها و علایق شخصی

 • International Computer Driving License (ICDL) Microsoft computer course certification
 • Graphic Design Software course certification (Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe After Effects , Adobe Premiere, Corel draw ) and 3D Modeling تسلط  بر نرم افزاهای گرافیکی دو بعدی و سه بعدی
 • Dental Laboratory full Procedures مراحل لابراتوری دندان پزشکی
 • Dental photography عکاسی تخصصی دندان پزشکی
 • Digital Smile Design (DSD) طراحی لبخند دیجیتال
 • Foundations of Visual Arts مبانی هنرهای تجسمی
 • Drawing, Painting , typography design تایپوگرافی وطراحی
 • sculpture art مجسمه سازی
فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت