کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

آیا می توان مرحله ساخت روکش را به تعویق انداخت ؟

بله، در بسیاری از بیماران که به دلیل شرایط مسافرتی یا سکونت، امکان حضور درازمدت را جهت درمان ندارند، می توان مرحله جراحی و قرار دادن پایه را انجام داد

بله در بسیاری از بیماران که به دلیل شرایط مسافرتی یا سکونت، امکان حضور درازمدت را جهت درمان ندارند، می توان مرحله جراحی و قرار دادن پایه را انجام داد و ایمپلنت را در زیر لثه پنهان کرد تا بیمار در زمانی دیگر، حتی چندین سال بعد برای مرحله دوم که آماده سازی روکش است، مراجعه نماید

فهرست