کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

آیا می توان مرحله ساخت روکش را به تعویق انداخت ؟

بله، در بسیاری از بیماران که به دلیل شرایط مسافرتی یا سکونت، امکان حضور درازمدت را جهت درمان ندارند، می توان مرحله جراحی و قرار دادن پایه را انجام داد

بله در بسیاری از بیماران که به دلیل شرایط مسافرتی یا سکونت، امکان حضور درازمدت را جهت درمان ندارند، می توان مرحله جراحی و قرار دادن پایه را انجام داد و ایمپلنت را در زیر لثه پنهان کرد تا بیمار در زمانی دیگر، حتی چندین سال بعد برای مرحله دوم که آماده سازی روکش است، مراجعه نماید

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت