کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

آیا تکنیک و دقت جراح در نتیجه درمان موثر است؟

یکی از مهم ترین موارد در جراحی ایمپلنت، موقعیت قرار گیری صحیح ایمپلنت در داخل استخوان به لحاظ موقعیت سه بعدی آن در محیط دهان است.

یکی از مهم ترین موارد در جراحی ایمپلنت، موقعیت قرار گیری صحیح ایمپلنت در داخل استخوان به لحاظ موقعیت سه بعدی آن در محیط دهان است
موقعیت قرار گیری ایمپلنت یکی از مهم ترین فاکتورهای کنترل ماندگاری درازمدت در ایمپلنت و همچنین مهم ترین مورد برای مرحله ساخت پروتز ( روکش ایمپلنت) است.
اگر جراح ایمپلنت را در موقعیت مناسب و صحیح قرار ندهد، می تواند منجر به
ایجاد فواصل نامناسب با دندان های مجاور، نازیبایی شکل و فرم روکش ایمپلنت، ایجادگیر غذایی بین دندان ها و در نهایت تحلیل استخوان و از بین رفتن استخوان اطراف ایمپلنت دردراز مدت شود
که هرکدام از این موارد می تواند بزرگترین مزیت ایمپلنت را که درمان درازمدت است، زیر سوال ببرد.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت