در صورت لزوم توضیحاتی را در رابطه با این مراجعه کننده کلینیک ارائه می کنیم. در غیر این صورت این سطر قابل چشم پوشی و پاک کردن است.

مراجعین مرتبط

مراجعین سایر درمان‌ها

فهرست