نمونه و کیس روکش دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس روکش دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس روکش دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس روکش دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش


علت مراجعه:
درمان دندانهای جلو
تاریخچه : بیمار برای درمان به یک مرکز درمانی مراجعه نموده بودند ، تلاش برای درمان ایشان ناموفق بوده و درمان پس از زمانی طولانی رها گردید.

درمان :
۱-درمان ریشه دندان شماره ۷
۲-درمان فایبر پست دندانهای ۵،۷،۱۰
۳-پست ریختگی فلزی ۸،۹
۴-جینجیوکتومی ۸ دندان قدامی
۵-ترمیم دندان ۱۱
۶-لمینیت سرامیک دندانهای ۶،۱۱،۱۲
۷-روکش تمام سرامیک ۵، ۷،۸،۹،۱۰

فهرست