کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

در چه مواردی انجام پیوند استخوان برای درمان ایمپلنت الزامی است ؟

در دو مورد پیوند استخوان قرار داده می شود: در مواردی که کمبود استخوان داریم، به طور معمول باید در اطراف هرایمپلنت استخوانی، حداقل 1.5 میلی متر استخوان سالم وجود داشته باشد

در دو مورد پیوند استخوان قرار داده می شود
در مواردی که کمبود استخوان داریم، به طور معمول باید در اطراف هرایمپلنت استخوانی، حداقل 1.5 میلی متر استخوان سالم وجود داشته باشد، لذا با فرض اینکه کوچکترین قطر ایمپلنت حدود 3 میلی متر است و ما حداقل به 6 میلی متراستخوان برای قرار گیری ایمپلنت دندان نیاز داریم.
در صورتی که این مقدار استخوان وجود نداشته باشد یا در حین جراحی ما قسمتی از استخوان را ازدست بدهیم، در طول مرحله جراحی و یا پس از جراحی باید با استفاده از پیوند استخوان، مقدار عرض استخوانی را به اندازه مورد نیازمان برسانیم.
بعد از کشیدن دندان یا در محل سینوس های فکی، نیاز است برای تبدیل این فضاها به استخوان، از مواد پیوندی استفاده شود
پیوند های استخوانی می توانند موارد متفاوتی را شامل شوند
بعضی از این پیوند ها می توانند به صورت سنتتبک ساخته شوند، بعضی دیگر از نمونه های جانوری استخراج می شوند و بعضی دیگر می توانند از نمونه های انسانی ساخته شوند و یا آن که از قسمتی از بدن خود بیمار (محیط دهان) استفاده شود.
که انتخاب هر کدام از این موارد بر اساس وسعت ناحیه، نیازمندی پیوند و دانش جراح است که بهترین ماده را انتخاب کند تا به سرعت آن ناحیه تبدیل به استخوان شود.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت